Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI Cześć! W Polityce prywatności informuję Cię o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii w serwisie dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.zastrzykinspiracji.pl („Serwis”) oraz w związku z współpracą, podjęciem kontaktu ze mną. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną bezpośrednio. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? Administratorem danych osobowych jest Karolina Paduszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Paduszyńska Zastrzyk Inspiracji, ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno, NIP: 7681787943, REGON: 380877680; adres e-mail: kontakt@zastrzykinspiracji.pl („Administrator”). JAK MOŻESZ SIĘ ZE MNĄ SKONTAKTOWAĆ? Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób: Karolina Paduszyńska Zastrzyk Inspiracji, ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno, NIP: 7681787943, REGON: 380877680, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@zastrzykinspiracji.pl, lub numeru telefonu: 502326389. W JAKIM CELU PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ PRZEZ JAKI CZAS? Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach:
 • Zawarcie umowy (w tym o dostarczenie treści cyfrowych, usług cyfrowych, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz jej wykonanie, podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy; podstawą jest umowa lub niezbędność podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
 • Dokonywanie rozliczeń, prowadzenie księgowości na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca upływu roku, w którym faktura została wystawiona. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania rozliczenia umowy, prowadzenia księgowości. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność dokonania rozliczenia.  
 • Rozpoznawanie reklamacji lub żądania klienta w związku z odpowiedzialnością za zgodność towaru, treści cyfrowej, usługi cyfrowej z umową na podstawie umowy i przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta;
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpoznawania reklamacji lub do przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpoznania reklamacji. Bez podania danych osobowych rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe.  
 • Ustalenie, dochodzenie lub ewentualna obrona przed roszczeniami na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
Dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia poszczególnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożność podjęcia wskazanych powyżej działań.
 • Kontakt, prowadzenie korespondencji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, sms;
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowi komunikacja z Tobą do czasu ustania celu lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu z Tobą.
 • Marketing bezpośredni polegający na promowaniu moich produktów, usług, informowaniu o promocjach, prowadzony w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym wysyłanie Newslettera);
Podstawą przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na dbaniu o interesy, wizerunek oraz prowadzeniu działań marketingowych moich produktów i usług (w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej drogą mailową). Dane osobowe są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu/wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wiadomości marketingowych. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 • Publikacja komentarzy na blogu zamieszczonym w Serwisie na podstawie Twojej zgody do czasu funkcjonowania komentarzy, lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie komentarza;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamieszczenia komentarza w Serwisie. Administrator korzysta z systemu komentarzy dostarczanego przez Disqus Inc. który jest oddzielnym administratorem Twoich danych osobowych. Informacje dotyczące zasad pozostawiania komentarzy znajdują się w regulaminie Disqus dostępnym tutaj: https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service. Z polityką prywatności Disqus można zapoznać się tutaj: https://disqus.com/privacy-policy/. Komentarz można pozostawić logując się do konta stworzonego w systemie Disqus lub jako gość. Administrator ma dostęp do danych osobowych, które podałeś w komentarzu (może to być imię, nazwisko, adres e-mail, ikona zdjęcia).
 • Zarządzanie Serwisem na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest poprawne zarządzanie Serwisem (w tym zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu). Dane osobowe są przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, abym mogła poprawnie zarządzać Serwisem. Brak podania danych osobowych uniemożliwi poprawne zarządzanie Serwisem.
 • Ce analityczny i statystyczny na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest analityka, analiza aktywności, ruchu, preferencji użytkowników Serwisu w celu poprawy funkcjonalności, zawartości Serwisu. Dane są przetwarzane do czasu ustania celu statystycznego, analitycznego lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abym uzyskała informacje o Twojej aktywności.
 • Prowadzenie profili na portalach Facebook, Instagram,
Podstawą przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, zarządzenie tym profilem, prowadzenie działań marketingowych dotyczących wydarzeń, akcji, produktów i usług, promowanie treści na profilach, budowanie marki, społeczności i prowadzenie komunikacji za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych w tych serwisach, analiza aktywności użytkowników profili. W ramach profili podejmuję też działania mające na celu zawieranie umów lub zawieram takie umowy. Dane osobowe są przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z tych profili. Administrator jest współadministratorem danych osobowych z Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia  (Facebook, Instagram) w związku z prowadzeniem profili w tych mediach społecznościowych. Więcej informacji dotyczących uzgodnień pomiędzy Administratorem a dostawcą serwisów można znaleźć w dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych dostawców (np. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). W związku z tym dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, np. USA  lub do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub standardowych klauzul umownych.
 • Kontakt z Tobą za pośrednictwem narzędzia Manychat umożliwiającego wysyłanie automatycznych wiadomości, w tym zawierających materiały edukacyjne oraz formularz zapisu na newsletter do osób, które weszły w interakcję pod treścią Administratora na podstawie zgody wyrażonej poprzez pozostawienie wiadomości o określonej treści w związku z prawnie uzasadnionym interesem polegającym na wysyłaniu treści edukacyjnych, informacyjnych;
 • W zakresie danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail, stanowisko) członków zarządu, pełnomocników, osób działających w imieniu osoby prawnej, pracowników i współpracowników klientów lub partnerów biznesowych, osób kontaktowych są one przetwarzane w celach kontaktowych, nawiązywania relacji biznesowych, przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy mną a podmiotem, w imieniu którego te osoby działają oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, archiwizacji w celu wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia i wykonania umowy z kontrahentem, prowadzeniem komunikacji na potrzeby umów i współpracy, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami. Podstawą prawną w zakresie archiwizacji w celu wykonania obowiązków prawnych są przepisy prawa. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wykonania prawnie uzasadnionego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności podatkowego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych powyżej czynności. Administrator otrzymuje ww. dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane lub od podmiotu, w imieniu którego ta osoba działa. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty są w szczególności:
 • Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – przechowywanie danych na serwerze,
 • MailerLite Limited – dostarczenie systemu do wysyłki i obsługi newslettera;
 • Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia – prowadzenie profili w mediach społecznościowych Facebook i Instagram;
 • Facebook Ireland Ltd. – korzystanie z narzędzi reklamowych;
 • Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - prowadzenie profilu na YouTube;
 • Manychat Inc., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA – narzędzie automatycznie wysyłające wiadomości do osób, które weszły w interakcje na profilu Administratora w serwisie Instagram;
 • dostawcy usług świadczący rozwiązania i pomoc techniczną, informatyczną oraz organizacyjną, umożliwiające i wspierające prowadzenie i utrzymywanie Serwisu oraz działalności Administratora (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania, platform do zarządzania firmą), dostawcy usług księgowych, prawnych;
 • dostawcy płatności;
 • firmy kurierskie, dostawcze;
 • dostawcy narzędzi służących do analizy aktywności w Serwisie lub podejmowania działań marketingowych, tacy jak Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC;
 • osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności Administratora.
CZY PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH? Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności Wielkiej Brytanii, USA w związku z korzystaniem z usług, narzędzi dostarczanych np. przez Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Mailerlite Limited, Manychat Inc. na podstawie decyzji Komisji Europejskich lub standardowych klauzul umownych. Więcej na temat ochrony danych osobowych można się dowiedzieć z dokumentów dostępnych na stronach internetowych tych podmiotów. PROFILOWANIE Serwis korzysta z narzędzi i technologii śledzących, które umożliwiają dopasowywanie treści oraz produktów i usług do preferencji użytkownika. Zbierane informacje są anonimowe i nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkowników. Opis funkcjonalności narzędzi znajduje się w niniejszej Polityce prywatności. Analiza ta nie wywołuje wobec Ciebie skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA? Przysługują Ci następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku kiedy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. LOGI SERWERA Korzystanie z Serwisu jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi obejmują w szczególności adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej, z których korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest prawidłowe działanie Serwisu, podejmowanie działań analitycznych i statystycznych, działania marketingowe takie jak dostosowanie wyświetlanych treści, remarketing. W ramach Serwisu wykorzystuję następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie,
 • „Cookies podmiotów zewnętrznych”– (third parties cookies) – to informacje pochodzące od zewnętrznych dostawców. Ten rodzaj plików cookies pozwala dokonywać analiz, prowadzić statystyki, dostosowywać treści do preferencji użytkowników.
  W JAKIM CELU WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES? Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczenia funkcjonalności, które oferuje Serwis. Są one wykorzystywane w celu utrzymania sesji, zapamiętywania, czy wyraziłeś zgody za pośrednictwem Serwisu. Na korzystanie z tych plików cookies nie jest konieczna Twoja zgoda. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest mój prawnie uzasadniony interes, aby udostępniać prawidłowo stronę internetową. W zakresie w którym czynności prowadzą do zawarcia umowy (np. zapamiętywanie sesji, zapamiętywanie danych w formularzu), podstawą przetwarzania danych jest umowa lub niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pliki cookies analityczne są wykorzystywane w następujących celach:
 • tworzenie statystyk,
 • badanie ruchu i analiza czasu spędzanego w Serwisie,
 • badanie działań w Serwisie, preferencji w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom użytkowników,
 • zrozumienie w jaki sposób użytkownicy poruszają się w Serwisie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie w celu poprawy wydajności Serwisu.
Korzystanie z ww. plików cookies jest możliwe po uzyskaniu Twojej zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu. Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dostosowywania treści reklam i innych komunikatów marketingowych moich produktów i usług do zainteresowań i preferencji użytkownika w Serwisie i poza Serwisem. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem ww. plików cookies jest mój prawnie uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego i dostosowywaniu treści reklamowych do preferencji użytkowników. Korzystanie z marketingowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu Twojej zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu.   NARZĘDZIA Z KTÓRYCH KORZYSTA SERWIS Google Analytics Narzędzie jest stosowane w celu tworzenia i analizy statystyk co stanowi mój prawnie uzasadniony interes. Narzędzie umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, w szczególności liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, źródle ruchu, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, danych demograficznych użytkowników, które podstrony były odwiedzane, jakie treści przeglądane. Dane te mają na celu ulepszenie działania strony internetowej, jej funkcjonalności oraz jej optymalizacji. Narzędzie ma na celu zbieranie danych anonimowych. Dostawcą narzędzia jest Google LLC. Informacje zbierane o użytkownikach są zapisywane i mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach w USA. Więcej na temat wykorzystywanych plików cookies można się dowiedzieć tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Aby zrezygnować z używania Google Analytics kliknij: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Manychat Manychat to narzędzie umożliwiające wysyłanie automatycznych wiadomości o treści ustalonej przez Administratora, w tym zawierających materiały edukacyjne, informacyjne do osób, które weszły w określoną interakcję pod treścią Administratora po wyrażeniu zgody poprzez pozostawienie wiadomości pod treścią Administratora. W związku z korzystaniem z Manychat, mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja geograficzna, dane udostępnione w ramach konwersacji, oraz dane udostępnione przez Ciebie w mediach społecznościowych. Administrator wysyła również formularz zapisu na Newsletter za pośrednictwem Manychat. Możesz wejść w odpowiednią interakcję zgodnie z treścią zamieszczoną na profilu Instagram Administratora, aby otrzymać link do zapisu na Newsletter (wysyłanego po zapisaniu się na wskazany przez Ciebie adres e-mail). Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w odpowiedniej treści na profilu Administratora w serwisie Instagram oraz w Regulaminie Newslettera Lead Magnet dostępnego w Serwisie. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można wycofać w każdym momencie. Więcej na temat narzędzia oraz przetwarzania danych osobowych przez ManyChat można się dowiedzieć na następujących stronach: Umowa z Manychat: https://manychat.com/legal/tos; Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: https://manychat.com/legal/dpa; Polityka prywatności: https://manychat.com/legal/privacy; Lista subprocesorów: https://manychat.com/legal/service-providers. Newsletter Na stronie internetowej znajdują się formularze za pośrednictwem których możesz zapisać się do newslettera. Narzędzie, z którego korzystam do zarządzania i wysyłki newslettera może gromadzić dane  dotyczące kliknięć, otwarcia wiadomości mailowych za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii w celu poprawy, ulepszania newslettera lub w celu badania konwersji. W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera. W tej sytuacji przetwarzam Twoje dane osobowe (w zakresie Twojego zapisu na newsletter) na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami przez okres niezbędny do takiej obrony (przedawnienia roszczeń). Dostawcą narzędzia newsletter jest MailerLite Limited. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy. Wtyczki do mediów społecznościowych W Serwisie mogą pojawiać się wtyczki do mediów społecznościowych Instagram, Facebook, Twitter. Jeśli klikniesz w ikony mediów społecznościowych lub linki zostaniesz przekierowany na strony odpowiednich mediów społecznościowych, a Twoje dane osobowe zostaną udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Te serwisy internetowe działają jednak niezależnie od strony internetowej. Serwisy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać: Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy Linki afiliacyjne W Serwisie moga znajdować się linki afiliacyjne prowadzące do innych stron internetowych. Jeśli podejmuję płatną współpracę z jakimś podmiotem trzecim, taka treść jest odpowiednio oznaczona w Serwisie.   W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ I ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES?
 1. Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
 2. Można dokonać zmian dotyczących ustawień plików cookies w Ustawieniach Cookies w Serwisie. Można również usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu. Zalecane jest zapoznanie się z politykami i regulaminami tych stron internetowych.
 1. Mam sobie prawo do dokonywania zmian Polityce prywatności, co może być spowodowane rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem samego Serwisu, korzystaniem z nowych narzędzi. O wszelkich zmianach będziesz informowany z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 7 dni poprzez publikację informacji o zmianach w Polityce prywatności w Serwisie.
Wersja Polityki prywatności z dnia 06.05.2024