REGULAMIN NEWSLETTERA LEAD MAGNET

DEFINICJE

Wskazane poniżej pojęcia pisane dużą literą mają następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie Newslettera Lead Magnet:

Administrator - Karolina Paduszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Paduszyńska Zastrzyk Inspiracji, ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno, NIP: 7681787943, REGON: 380877680; adres e-mail: kontakt@zastrzykinspiracji.pl;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Formularz Newslettera - formularz dostępny w Serwisie lub wysyłany za pośrednictwem portalu Instagram po pozostawieniu przez użytkownika odpowiedniej interakcji pod treścią na profilu Administratora w portalu Instagram, za pomocą którego użytkownik może zapisać się na Newsletter;

Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które Użytkownik otrzymuje za zapis do Newslettera (Treść cyfrowa w postaci Lead Magnet jest każdorazowo określona w Formularzu zapisu na Newsletter lub przy nim);

Newsletter - wiadomości e-mail dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zawierające treści marketingowe, informacje o produktach, usługach, nowościach, promocjach, treści edukacyjne.

Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin Newslettera - niniejszy Regulamin Newslettera Lead Magnet;

Serwis -serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zastrzykinspiracji.pl i na jego podstronach;

Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która wypełniła Formularz oraz zawarła z Administratorem umowę o dostarczenie Treści cyfrowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Newslettera określa zasady korzystania i zapisu na Newsletter, w tym zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie Treści cyfrowej.
 2. Newsletter jest dostępny w Serwisie pod adresem: www.zastrzykinspiracji.pl.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 4. pisemnie na adres: ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno;
 5. za pośrednictwem e-mail: kontakt@zastrzykinspiracji.pl.
 6. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Newslettera w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin Newslettera” umieszczonego w Serwisie, wydrukowanie, pobranie, zapisanie Regulaminu Newslettera na swoim urządzeniu.
 7. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik ponosi opłaty za dostęp do Internetu zgodnie z cennikiem swojego dostawcy.
 10. Użytkownik jest zobowiązany jest do:
 11. korzystania z Newslettera zgodnie z Regulaminem Newslettera, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami,
 12. korzystania z Newslettera w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Administratora;
 13. powstrzymywania się od naruszania praw własności intelektualnej.
 14. Materiały wysyłane w Newsletterze korzystają z ochrony prawa autorskiego.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Newslettera i Treści cyfrowej konieczne jest:
 2. komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w działający system operacyjny, np. Windows, Android, iOS z dostępem do Internetu;
 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies;
 4. aktywne konto poczty elektronicznej;
 5. oprogramowanie, które umożliwia przeglądanie plików w formacie .docx, .pdf.
 6. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Treści cyfrowych oraz zapisu na Newsletter.
 7. Korzystanie z sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Głównym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu Użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie, na przykład wirusy.
 8. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, z którego Użytkownik korzysta było wyposażone w szczególności we wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz system antywirusowy.

ZAPIS NA NEWSLETTER ORAZ ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Użytkownik może zapisać się na Newsletter i zawrzeć umowę o dostarczenie Treści cyfrowej poprzez wypełnienie Formularza Newslettera.
 2. W celu zapisania się na Newsletter i zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej Użytkownik powinien:
 3. wypełnić Formularz Newslettera wpisując imię oraz adres e-mail;
 4. zaznaczyć checkbox znajdujący się pod Formularzem Newslettera zawierający potwierdzenie akceptacji Regulaminu Newslettera oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera;
 5. potwierdzić prawidłowość wskazanego adresu e-mail oraz zapis na Newsletter poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w wiadomości e-mail, którą Użytkownik otrzyma po zapisaniu się na Newsletter (double opt-in). Jeśli Użytkownik nie potwierdzi adresu email, nie będzie otrzymywać Newslettera oraz nie otrzyma Treści cyfrowej.
 6. Z momentem wyświetlenia Użytkownikowi informacji z potwierdzeniem, że Użytkownik potwierdził adres e-mail umowa o dostarczanie Treści Cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta.
 7. Użytkownik może nabyć Treść cyfrową:
 8. nieodpłatnie - poprzez podanie następujących danych osobowych w Formularzu: imienia i adresu email oraz wyrażenie zgody na wysyłkę Newslettera;
 9. odpłatnie - bez konieczności przekazywania danych osobowych poprzez zapłatę ceny, której wysokość jest każdorazowo określona w Formularzu Newslettera, za otrzymanie Treści cyfrowej bez konieczności zapisania się do Newslettera.
 10. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać Treść cyfrową odpłatnie, powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty email: kontakt@zastrzykinspiracji.pl oraz podać dane osobowe konieczne do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej: imię, nazwisko, adres e-mail i dane do faktury VAT, jeśli chce otrzymać fakturę VAT.
 11. Administrator dostarcza Newsletter cyklicznie.
 12. W ramach Newslettera Administrator wysyła treści marketingowe, informacje o produktach, usługach, nowościach, promocjach, treści edukacyjne.
 13. Treść cyfrowa zostanie dostarczona Użytkownikowi na wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail niezwłocznie po zawarciu umowy o dostarczenie Treści cyfrowej. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, z której poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku można pobrać Treść cyfrową.
 14. Administrator nie dokonuje aktualizacji Treści cyfrowej.

LICENCJA

 1. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej  na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera.
 2. W ramach licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści cyfrowej na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalenie poprzez zapisanie techniką cyfrową w pamięci urządzeń elektronicznych Użytkownika;
 4. odtwarzanie, przeglądanie, zapoznawanie się z Treścią cyfrową;
 5. zwielokrotnianie lub wydruk Treści cyfrowej na własne potrzeby Klienta.
 6. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji oraz przenosić praw z licencji.
 7. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowej na własny użytek i nie ma prawa udostępniać Treści cyfrowej innym podmiotom ani kopiować, zwielokrotniać Treści cyfrowej na inne potrzeby niż własny użytek osobisty. Użycie Treści cyfrowej poza własny użytek osobisty wymaga zgody Administratora.
 8. Korzystanie z Treści cyfrowej niezgodnie z warunkami licencji określonymi w Regulaminie Newslettera stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Administratora.

ODSTĄPIENIE, COFNIĘCIE ZGODY

 1. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta są uprawnieni do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej oznacza, że Użytkownik nie będzie również otrzymywał Newslettera.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej:
 4. w formie pisemnej na adres: ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno;
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@zastrzykinspiracji.pl.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez:
 7. kliknięcie w przycisk wypisania się z Newslettera zamieszczony w każdej wiadomości email, lub
 8. wysłanie wiadomości email z prośbą o usunięcie z newslettera na adres: kontakt@zastrzykinspiracji.pl.

REKLAMACJE

 1. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej zgodnie z umową o dostarczenie Treści cyfrowej.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 3. Można skierować reklamację:
 4. w formie pisemnej na adres: ul. Stanisława Moniuszki, nr 29A, 26­300, Opoczno;
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zastrzykinspiracji.pl.
 6. Jeżeli Treść cyfrowa nie jest zgodna z umową, Użytkownik może złożyć reklamację z żądaniem doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową o dostarczenie Treści cyfrowej.
 7. Administrator zaleca, aby reklamacja zawierała następujące informacje:
 8. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
 9. opis przedmiotu reklamacji,
 10. żądanie/oczekiwania reklamacji. 
 11. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 12. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową o dostarczenie Treści cyfrowej, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 13. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 14. Administrator nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z umową;
 15. brak zgodności Treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z umową;
 16. brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny, albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do ich zgodności z umową;
 17. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 18. W odniesieniu do umów zawartych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta strony wyłączają odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Administrator zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów w postępowaniu mediacyjnym. Zasady rozwiązania sporu określą strony.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mają prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, poprzez:
 3. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 4. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
 5. skorzystanie z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,
 6. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej do której zadań należy ochrona konsumentów.
 7. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie UOKIK dostępnej pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/ lub na stronach powiatowych lub miejskich rzeczników praw konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną w Serwisie.
 2. Administrator posiada prawo do dokonania zmian w Regulaminie Newslettera w następujących przypadkach:
 3. zmiany przepisów prawa,
 4. wydanie przez organy administracji publicznej orzeczeń, które powodują konieczność zmiany Regulaminu Newslettera,
 5. zmiany sposobów dostarczania treści cyfrowych, zmiany zakresu treści cyfrowych lub usług cyfrowych,
 6. zmiany zakresu usług, produktów, działalności,
 7. zmiany technologiczne,
 8. konieczność poprawy, uzupełnienia, doprecyzowania Regulaminu Newslettera.
 9. Administrator poinformuje o zmianach w Regulaminie Newslettera poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. Zmiana Regulaminu Newslettera wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia prawidłowego poinformowania o tych zmianach.
 11. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Newslettera stosuje się Regulamin Newslettera, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Wszelkie spory rozpatrywane są przez sąd polski według właściwości ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności Administratora. Postanowienia nie stosuje się do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, wobec których właściwość sądu ustala się na zasadach ogólnych.
 14. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu Newslettera zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to w tym zakresie nie obowiązuje. W pozostałym zakresie Regulamin Newslettera obowiązuje.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.05.2024